Laadukkaan hyvinvointityön ytimessä on aito kohtaaminen. Se on vuorovaikutusta, jossa syntyy arkea rikastuttavaa dialogia ihmiseltä ihmiselle. Tukea merkityksellisten kohtaamisten rakentamiseen tarjoavat Meijän perhe liikkeellä -hankkeen materiaalit, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä perheitä kohtaavien työntekijöiden ja vapaaehtoisten toiminnassa, opetuksessa sekä monitoimijaisessa liikkumisen edistämisessä.

Tänä syksynä päättyneen Meijän perhe liikkeellä -hankkeen materiaalit on koottu interaktiiviseksi Kohtaamisten poluilla -kokonaisuudeksi, joka julkaistaan joulukuussa. Materiaalit viitoittavat suuntaa hyvinvointia edistävien kohtaamisten poluille. Tässä kirjoituksessa esitellään kokonaisuuden sisältöjä.

 

Kohtaamisissa on mahdollisuus

Kohtaaminen ei ole arjen pyörteissä itsestäänselvyys tai automaatio, vaan hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuus, johon on aktiivisesti tartuttava. Siksi Meijän perhe liikkeellä -toimenpiteiden keskiössä on ollut halu muistuttaa, kuinka arvokas voimavara kohtaamisen mahdollisuus on perhekeskustoimijoiden arjessa.

Kohtaaminen on lapselle, nuorelle, vanhemmalle tai huoltajalle mahdollisuus kokea itsensä kuulluksi, ymmärretyksi, arvostetuksi ja hyväksytyksi. Perhekeskustoimijalle kohtaaminen merkitsee mahdollisuutta työhyvinvointiin, oman (ammatillisen) osaamisen kehittämiseen, toimintaympäristöön kiinnittymiseen ja merkityksellisyyden tunteiden kokemiseen. Lisäksi kohtaaminen on myös mahdollisuus käyttää vähät toimintaresurssit tehokkaasti: hyvinvointia tukevat asiat eivät välttämättä vaadi suuria, näyttäviä tekoja.

Kohtaamisissa on mahdollisuus -videosarjassa kuvataan konkreettisia kohtaamistilanteita, jotka syntyvät toiminnallisten menetelmien, luontoympäristöjen sekä kulttuurin ja taiteen hyödyntämisen avulla. Näiden toimintojen ympärille muodostuu merkityksellisiä hetkiä, joissa perheitä kohtaava toimija pystyy avaamaan haastavaa tilannetta kohtaamisen moniin mahdollisuuksiin ennakkoluulottomasti tarttumalla.

 

Kohtaamisessa palataan perusasioiden äärelle

Hyvinvoinnin edistämiseen on paljon erilaisia työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja. Aina ei tarvitse keksiä uutta, vaan pikemminkin tärkeää olisi huomata jo olemassa olevat vaihtoehdot ja niiden soveltamismahdollisuudet omassa toimintaympäristössä.

Meijän perhe liikkeellä -hanke käynnistyi ensimmäisen pandemia kevään rajatuissa poikkeusoloissa, joissa kysymykset yhteisöllisyydestä ja kanssaelämisestä jouduttiin miettimään uudelleen. Palattiin perusasioiden äärelle ja havaittiin, että aito kohtaaminen kantaa yli vaikeidenkin aikojen.

Perhekeskustoimijoille suunnatussa kohtaamisen huoneentaulussa määritellään keskeisiksi aidon kohtaamisen elementeiksi kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen.

Hankkeessa julkaistut kirjoitukset nivoutuvat eri suunnista näiden teemojen ympärille keskustellessaan esimerkiksi perhekeskustoimijoiden alkuhaastattelun tuloksista, lapsiperheiden liikkumisen ilmiöistä tai hankkeen järjestämistä koulutuksista. Tekstit rohkaisevat antamaan tilaa ainutlaatuisille kokemuksille ja niiden kunnioittavalle kuuntelemiselle. Pyrkimys katsoa tilanteita kohdattujen ihmisten omasta vinkkelistä luo hyvinvoinnin edistämiselle otollista kunnioittavaa maaperää.

 

Luovuus on osa kohtaamisia

Kohtaamiseen ei ole käsikirjoitusta, joka määrittelisi tarkasti keskustelun kulun, käyttäytymisen kaavan tai tapaamisen rakenteen. Kohtaaminen kysyykin uskallusta heittäytyä etukäteen määrittelemättömälle luovuuden polulle.

Kohtaamisen osapuolten on helpompi uskaltaa, kun keskinäisen luottamuksen rakentamiseen satsataan. Syntynyttä luottamusta voi ilmentää esimerkiksi se, että kaikki osapuolet asemoituvat tilanteeseen tasavertaisina ja ovat valmiita oppimaan yhdessä toisiltaan.

Luovia kohtaamisia -podcast on elävä esimerkki siitä, miten ihmisten välisissä kohtaamisissa syntyy parhaimmillaan moniin suuntiin kurottavia keskustelurönsyjä ja oivallusten siemeniä. Kuuntelija voi aistia, miten äänitysstudiossa eri alojen asiantuntijavieraat intoutuivat ammentamaan toisiltaan ajattelun aiheita ja virikkeitä luovuuteen.

Podcastin jaksoissa kuuluu, miten moninaisia arjen kohtaamiset lopulta ovat: voimme kohdata luontoympäristön, elämän kiertokulun, itsemme, kanssaihmiset, oman kehomme, toisten kehot, tunteet, kokemukset, erilaiset ajatus- ja arvomaailmat, sanastot, menettelytavat kuin myös ammattikunnat. Monien erojen välillä luoviminen arvostaen ja toiselta oppien mahdollistuu, kun vaalimme keskinäistä luottamusta.

 

Kohtaamista voi harjoitella

Fyysinen läsnäolo ei vielä takaa, että ajattelumme olisi läsnä ja valppautemme viritetty. Toisen ihmisen kohtaaminen on taito, jota voi kehittää aivan kuten mitä tahansa muutakin osaamisen osa-aluetta.

Olennaista on pohtia, miten hidastat itseäsi toisen ihmisen äärelle, virittäydyt hänen taajuudelleen ja kiinnostut hänen tarinoistaan. Paradoksaalisesti liikkeelle pääsee pysähtymällä – pysähtymällä kysymään ja ihmettelemään, pysähtymällä oppimaan, pysähtymällä tunnistamaan omia ennakko-oletuksia.

Luovasti liikkeelle -avoimet oppimateriaalit on suunnattu opetushenkilöstölle ja koulutustahoille, jotka osallistuvat perheiden hyvinvoinnin edistäjien osaamisen kehittämiseen. Materiaalit ovat helposti omaksuttavassa muodossa jaoteltuina. Kuhunkin osioon liittyy pohdintakysymyksiä, joihin pysähtymällä hyvinvointityön arkea voidaan tarkastella uusista suunnista. Kysymykset ovat hyödynnettävissä oman luovan ajattelun käynnistämisessä tai harjoitustehtävien laadinnan tukena.

 

Aito kohtaaminen kannustaa

Hyvän kohtaamisen jälkeen jää innostunut olo. Kohtaaminen kannustaa uskomaan, että asiat voivat kääntyä paremmiksi ja että tilanteille voidaan tehdä jotakin. Vuorovaikutustilanteen osapuolet saavat puhtia ja positiivista nostetta, joka saa tarttumaan toimeen.

Kohtaamisten poluilla -kokonaisuus on Thinglink-multimedia-alustalle rakennettu monipuolinen kokonaisuus, joka sisältää Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa toteutetun koulutuskokonaisuuden tiivistelmät harjoituksineen ja lisälukemistoineen. Lisäksi kierroksella vierailija pääsee tutustumaan luovan hyvinvointityön keskeisiin käsitteisiin, hankkeen videotallenteisiin sekä hankkeen tausta-ajatteluun.

Yhtenä päätavoitteena on kannustaa kierroksella vierailijaa toimenkuvasta riippumatta oivaltamaan oma potentiaalinsa perheiden arkiaktiivisuuden edistäjänä. Siihen ei tarvita liikunta-alan tutkintoa tai erityisosaamista, vaan rohkeutta kokeilla uusia asioita. Luovuus on meissä kaikissa oleva voimavara, jota kannattaa herätellä hyötykäyttöön. Perinteisen hankeraportin muotoa uudistavan kokonaisuuden äärellä kuka tahansa voi ruokkia omaa mielikuvitustaan ja etsiä uusia toiminnallisuuden mahdollisuuksia arkeensa lasten, nuorten ja perheiden kohtaamiseen.

 

Oivallusten täytteisiä hetkiä materiaalien parissa!

Tutustu Kohtaamisten poluilla -kokonaisuuteen hankkeen verkkosivuilta. 

 

Kaisa-Riitta Aho
viestinnän asiantuntija
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes

Kirjoittaja on toiminut Meijän perhe liikkeellä -hankkeen viestinnän tukena viimeisen hankevuoden aikana