Gradiassa opiskelee vuosittain yli 15 000 ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijaa ja opettajiakin löytyy useita satoja.

KeHO-verkosto kokoaa laajasti asiantuntijoita eri organisaatioista ja aloilta, joten verkostopäivät ja muut kohtaamiset avaavat hyvin, mitä kaikkea ja kuinka paljon hyvinvoinnin kehittämisen ympärillä Keski-Suomessa tapahtuu. Toimijoiden kohdatessa löydetään luontevasti yhteisiä intressejä, joiden ympärille on mahdollista rakentaa monenlaista kaikkia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä ja kehittämistä.

Gradian yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Seututerveyskeskusten sekä Jyväskylän kaupungin kanssa on laajentunut uusille urille osittain KeHO-verkoston ansiosta. Yhteistyö on aiempaa laaja-alaisempaa ja mm.  koulutusten suunnittelussa osataan entistä paremmin huomioida organisaatioiden eri ammattiryhmät ja heidän osaamisensa ajankohtaiset haasteet. Toisin sanoen verkostossa toimiminen on syventänyt asiakasymmärrystämme. KeHO-verkosto on kirkastanut Gradian asiantuntijoille sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeita ja konkretisoinut toimintakentän moninaisuutta, mikä on välittynyt koulutuspalvelujemme tarjontaan sekä sisältöihin. Lisääntyneen yhteistyön myötä Gradian erilaiset koulutuspalvelut ovat tulleet tutummiksi asiakkaillemme, joten yhteistyö on nykyisin paljon muutakin kuin lähihoitajien koulutukseen liittyvien työelämässä oppimisen jaksojen suunnittelua ja toteuttamista. Gradia on mm. viime vuosien aikana kouluttanut Keski-Suomen alueella mittavan määrän sosiaali- ja terveysalan esimiehiä ja kehittäjiä oppisopimuskoulutuksella. KeHO-verkoston verkostopäivät ja teemaryhmien tapaamiset ovat vahvistaneet ymmärrystä yhteiskehittämisen tärkeydestä asiakkuustyössä.

KeHO-verkoston avaaminen sosiaali-, terveys-, hyvinvointi- ja liikunta-alan yrittäjille on mahdollistanut Gradian työelämäasiakkaiden osallistumisen KeHO-verkoston erilaisiin tapaamisiin. Gradian tehtävä on auttaa työelämäasiakkaitaan tuottamaan mahdollisimman laadukkaita palveluja, joten mahdollisuus hyödyntää KeHO-verkoston asiantuntijoiden osaamista (mm. teemaryhmissä) toiminnan ja palveluiden kehittämisessä tuottaa selvää lisäarvoa asiakkaillemme. Olemme huomanneet, että KeHO-verkostossa yritystenkin edustajille löytyy luontevia rooleja olla mukana kehittämässä ja kokeilemassa Keski-Suomeen hyvinvointia lisääviä palveluja.

Gradiassa toivomme, että ihan lähitulevaisuudessa pääsemme suunnittelemaan ja toteuttamaan KeHO-verkoston toimijoiden kanssa Kukkulan aluetta, jonne on visioitu Sairaala Novan yhteyteen ainutlaatuinen oppimisympäristö eri asteiden opiskelijoille. Ideaan sisältyy fyysisesti Kukkulalla tapahtuvan oppimisen lisäksi myös erilaiset jatkuvan oppimisen polut uran eri vaiheissa, jolloin osaamisen kehittäminen voisi toteutua mm. verkko-opiskeluna tai työelämälähtöisinä kehittämisohjelmina.

Gradiassa opiskelee vuosittain yli 15 000 ammatillisen koulutuksen ja lukion opiskelijaa ja opettajiakin löytyy useita satoja. Syksyn 2019 aikana KeHOn teemaryhmät ovat kirkastaneet toimintansa fokusta, joten on helpompi tunnistaa, millaisia konkreettisia yhteistyömahdollisuuksia teemaryhmien toiminta ja suunnitelmat tarjoavat eri koulutusaloillemme.  Opettajat, ja heidän kauttaan myös opiskelijamme, näkyvätkin varmasti tulevaisuudessa enemmän KeHOn ja sen teemaryhmien toiminnassa.

 

 

 

Kirjoittaja:
Krista Hanski
asiakkuuspäällikkö, Gradian KeHO-yhdyshenkilö
krista.hanski@gradia.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa toteutetaan monipuolisesti koulutusta perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen sekä lisä- ja täydennyskoulutusten osalta työelämän tarpeiden mukaisesti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian vahvuutena on monialainen koulutustarjonta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, matkailun, hyvinvointiteknologian ja yrittäjyyden osalta. Monipuolisen ja monialaisen koulutustarjonnan avulla uudistetaan oppimista ja työelämää tavoitteenaan opiskelija, joka luottaa itseensä ja tulevaisuuteen sekä syttyy jatkuvaan oppimiseen.

Kärkiosaamista ja vahvuuksia ovat vahvat työelämäverkostot, työelämälähtöiset koulutustoteutukset sekä opiskelijan mahdollisuus ja osaamisen lisääminen yrittäjyydessä esimerkiksi Kukkulan kampuksella toteutettavan hyvinvointipalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. Gradian toteuttama koulutus tuottaa alalle hakeutuville ja jo siellä toimiville ammattilaisille kohdentuvaa koulutusta, joka edesauttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuutta ja alan pitovoimaisuutta ajanmukaisiin osaamistarpeisiin vastaten. Monipuolisella ja tarpeiden mukaisesti räätälöidyllä lisä- ja täydennyskoulutuksella kehitetään hyvinvointipalveluiden kehittämistä ja johtamista, tuetaan henkilöstön työssäjaksamista ja lisätään kouluttautuvien osaamista tiiviissä vuoropuhelussa työelämän kanssa.

KEHO-verkostosta tavoittelemme lisäarvoa:
• Kukkulan alueen kehittäminen. Hyvinvoinnin ekosysteemin suunnittelu ja yhteiskehittäminen. Tavoittelemme yhteistä ekosysteemiä, jossa yhdistyvät koulutusorganisaatiot, palvelun tuottajat ja alueen yritykset tuottaen ja yhdistäen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotyötä keski-suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
• Konkreettisen yhteistyön tiivistyminen muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi yhteisten koulutustoteutusten ja mallien sekä kehittämistyön osalta.
• Hyvinvointiteknologian osaamisen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. mallintamalla ja toteuttamalla KEHO -verkoston toimijoiden yhteistoteutusta simulaatio-, tietoturva- ja kyberturvallisuustyössä.
• Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja ristiinopiskelun koulutustarjonnan lisääminen (2.aste, Jamk ja yliopisto)