Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja sosiaali- ja terveysministeriö kutsuvat eri tieteenalojen tutkijoita tuottamaan ymmärrystä siitä, miten hyvinvoinnin määritelmät eroavat tai täydentävät toisiaan ja miten niitä on tutkimuksissa käytetty. Tämän ymmärryksen pohjalta tuotetaan yhtenäinen hyvinvoinnin määritelmä edesauttamaan suomalaisen tutkimuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tukemaan poliittis-hallinnollista päätöksentekoa ja käytännön työtä.

Aika: maa­nan­tai 18.11.2019, klo 10–16
Paik­ka: Jy­väs­ky­län yli­opis­ton pää­ra­ken­nus (C-rakennus), Se­mi­naa­rin­ka­tu 15, Jy­väs­ky­lä

Jär­jes­täjät: Jy­väs­ky­län yli­opis­to, Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos, so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­niste­riö

Hyvinvointi on yhteinen hyvä päämäärä, jota tavoitellaan niin eri alojen tutkimustiedon tuella kuin laajasti poliittisessa päätöksenteossa, lukuisissa julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin palve­luissa sekä kansalaisten omilla toimilla. Kuitenkin eri tahojen näkökulmat hyvinvointiin voivat olla hyvinkin erilaisia tai painottaa vain hyvinvoinnin tiettyjä osa-alueita. Hyvinvointi-käsitettä käytetään varsin kirjavasti, mikä vaikeuttaa paitsi tieteenalojen välistä yhteistyötä ja tulosten ymmärrystä, myös vaikkapa lainsäädännön tulkintaa ja palveluiden onnistumisen seurantaa.

Eri tieteenalojen tutkijoita tarvitaan nyt tuottamaan ymmärrystä siitä, miten hyvinvoinnin määritelmät eroavat tai täydentävät toisiaan ja miten niitä on tutkimuksissa käytetty. Tämän ymmärryksen pohjalta tuotetaan yhtenäinen hyvinvoinnin määritelmä edesauttamaan suomalaisen tutkimuksen yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä tukemaan poliittis-hallinnollista päätöksentekoa ja käytännön työtä.

www.jyu.fi
www.thl.fi
www.stm.fi