Keski-Suomessa käynnistyy Liikunnan ja hyvinvoinnin tietoalusta ja toimintaprosessi Keski-Suomessa (HYKE) -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen tietopohjaa sekä tiedolla johtamista Keski-Suomen maakunnassa ja kunnissa. Hanke on osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hankkeessa selvitetään, millaisen tiedon varassa kuntien hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä suunnitellaan ja ohjataan. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta kunnissa tarkastellaan erityisesti liikunnan ja arkiliikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Hankkeessa rakennetaan visuaalinen tietoalusta liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan tueksi. Tietoalustaan kootaan keskisuomalaisten kuntien liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä koskevia tutkimus- ja seurantatietoja sekä kuntien väestö- ja elinvoimaisuustilastoja. Tietoalustan käyttöä osana kuntien hyvinvointikertomustyötä pilotoidaan valituissa keskisuomalaisissa kunnissa.

Prosessin tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuntien hyvinvoinnin strategisessa suunnittelussa ja maakunnan hyvinvointityön koordinoinnissa.

Hankkeen yhteistyö: 

  • Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
  • Keski-Suomen liitto
  • Jyväskylän yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus
  • Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätietoja:
Salla Turpeinen
tutkija
LIKES-tutkimuskeskus
salla.turpeinen@likes.fi
puh. 020 762 9525

Kuva: aitomaaseutu.fi

Likes on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva monitieteinen tutkimuskeskus. Likesin toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen. Likes tuo KEHO-verkostoon laajaa ja monialaista hyvinvointiosaamista: koordinoimiensa valtakunnallisten ohjelmien osaamisen, seuranta-, arviointi-, testaus-, verkosto- ja tiedolla johtamisen osaamisen sekä uusia tutkimustuloksia hyödynnettäväksi.

Vuonna 2020 valtakunnallisia ohjelmiamme ovat varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Liikkuva varhaiskasvatus, peruskoulujen Liikkuva koulu, oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukeva Liikkuva opiskelu sekä työikäisten Liikkuva aikuinen.

Likes tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Likesin perustehtävää. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KEHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja globaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Yhdyshenkilö:
Annaleena Aira
viestintäpäällikkö
annaleena.aira@likes.fi

www.likes.fi

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto.

Keski-Suomi profiloituu hyvinvoinnin maakuntana. Maakunnassa on monipuolista ja korkeatasoista terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan osaamista. Hyvinvointitalous on nostettu yhdeksi Keski-Suomen maakuntaohjelman kärjistä.

KEHO edistää verkostonsa sekä innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta Keski-Suomen kehittymistä valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi hyvinvoinnin osaamiskeskukseksi.

Yhdyshenkilö:
Kari Pirinen
kehittämispäällikkö
kari.pirinen@keskisuomi.fi

www.keskisuomi.fi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Jyväskylän yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Monialaisen tiedeyliopistomme strategia ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen” tukee hyvinvointiosaamisen kasvua ja tunnistaa yhteiskunnallisen tarpeen sen tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa. Tuomme Keski-Suomelle yhteydet kansainväliseen monitieteiseen tiedeyhteisöön. Tuemme yliopiston laajalla asiantuntemuksella ja yhteistyöverkostoilla alueellisen hyvinvoinnin, hyvinvointia edistävien innovaatioiden ja toimintamallien sekä hyvinvointitalouden kasvua.

Yliopistomme kansainvälisesti merkittäviä vahvuuksia ovat mm. monipuolinen liikunta- ja terveys­tutkimus, kansalliseksi vahvuudeksi huippuyksikköstatuksellakin nostettu hyvinvointi- ja sosiaalialan tutkimustoiminta, oppimisen ja motivaation tutkimus sekä ihmisen koko elämänkaaren kattavat seurantatutkimukset. Meillä on kansainvälisesti korkeimmalle huipulle arvioitua sekä lasten että ikääntyneiden tutkimusosaamista. Poikkeuksellisen laajat ja pitkät, maailmanlaajuisesti tunnetut pitkittäistutkimukset kattavat ihmisen koko elämänkaaren. Menetelmällisiä vahvuuksiamme ovat pitkittäistutkimuksen lisäksi prosessien tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät, aivotutkimus sekä matemaattisen mallintamisen, IT:n ja tekoälyn hyödyntäminen. Monialainen tutkimusyhteistyö tuottaa uutta tietoa siitä, miten ihmiset itse saadaan osallistumaan ja motivoitumaan oman hyvinvointinsa suhteen.

KEHO-verkostosta tavoittelemme lisäarvoa Jyväskylän yliopiston missiolle olla vaikuttava sivistysyliopisto. Toimintatapamme on globaalisti lokaali ja näemme roolimme vahvana osana Keski-Suomen kehittymistarinaa. Voimanlähteenämme on moniarvoinen, vastuullinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Jatkuva dialogi käytännön eri sektoreilla toimivien asiantuntijoiden, päättäjien ja hyvinvointityön kohderyhmien kanssa tukee yhteiskunnallisesti merkityksellisen tutkimuksen ja koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista, tutkimustulosten käytännössä osoitettavaa vaikuttavuutta sekä yliopistosta valmistuvien asiantuntijoiden kehittymistä ja relevanttia työllistymistä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Yhdyshenkilö:
Päivi Fadjukoff
johdon erityisasiantuntija, dosentti
paivi.fadjukoff@jyu.fi

www.jyu.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa. Keski-Suomen keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirimme erikoissairaanhoitoa antava yksikkö.

Sairaalamme on suurin ei-yliopistollinen keskussairaala, ja täällä ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta maakunnan terveyskeskusten kanssa.

www.ksshp.fi