Keski-Suomessa käynnistyy Liikunnan ja hyvinvoinnin tietoalusta ja toimintaprosessi Keski-Suomessa (HYKE) -hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen tietopohjaa sekä tiedolla johtamista Keski-Suomen maakunnassa ja kunnissa. Hanke on osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hankkeessa selvitetään, millaisen tiedon varassa kuntien hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä suunnitellaan ja ohjataan. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta kunnissa tarkastellaan erityisesti liikunnan ja arkiliikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Hankkeessa rakennetaan visuaalinen tietoalusta liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan tueksi. Tietoalustaan kootaan keskisuomalaisten kuntien liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä koskevia tutkimus- ja seurantatietoja sekä kuntien väestö- ja elinvoimaisuustilastoja. Tietoalustan käyttöä osana kuntien hyvinvointikertomustyötä pilotoidaan valituissa keskisuomalaisissa kunnissa.

Prosessin tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuntien hyvinvoinnin strategisessa suunnittelussa ja maakunnan hyvinvointityön koordinoinnissa.

Hankkeen yhteistyö: 

  • Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
  • Keski-Suomen liitto
  • Jyväskylän yliopisto, terveyden edistämisen tutkimuskeskus
  • Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta
  • Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätietoja:
Salla Turpeinen
tutkija
LIKES-tutkimuskeskus
salla.turpeinen@likes.fi
puh. 020 762 9525

Kuva: aitomaaseutu.fi

Likes on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva monitieteinen tutkimuskeskus. Likesin toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen. Likes tuo KEHO-verkostoon laajaa ja monialaista hyvinvointiosaamista: koordinoimiensa valtakunnallisten ohjelmien osaamisen, seuranta-, arviointi-, testaus-, verkosto- ja tiedolla johtamisen osaamisen sekä uusia tutkimustuloksia hyödynnettäväksi.

Vuonna 2021 valtakunnallisia ohjelmiamme ovat varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Liikkuva varhaiskasvatus, peruskoulujen Liikkuva koulu, oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukeva Liikkuva opiskelu sekä työikäisten Liikkuva aikuinen.

Likes tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Likesin perustehtävää. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KEHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja globaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Yhdyshenkilö:
Milja Leskinen
viestinnän asiantuntija
milja.leskinen@likes.fi

www.likes.fi

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto.

Keski-Suomi profiloituu hyvinvoinnin maakuntana. Maakunnassa on monipuolista ja korkeatasoista terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan osaamista. Hyvinvointitalous on nostettu yhdeksi Keski-Suomen maakuntaohjelman kärjistä.

KEHO edistää verkostonsa sekä innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta Keski-Suomen kehittymistä valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi hyvinvoinnin osaamiskeskukseksi.

Yhdyshenkilö:
Kari Pirinen
kehittämispäällikkö
kari.pirinen@keskisuomi.fi

www.keskisuomi.fi

Jyväskylän yliopisto tuo Keski-Suomelle yhteydet kansainväliseen monitieteiseen tiedeyhteisöön. Monialaisen tiedeyliopiston strategia ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen” tukee hyvinvointiosaamisen kasvua ja tunnistaa yhteiskunnallisen tarpeen sen tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Yliopisto tukee laajalla asiantuntemuksellaan ja yhteistyöverkostoillaan alueellisen hyvinvoinnin, hyvinvointia edistävien innovaatioiden ja toimintamallien sekä hyvinvointitalouden kasvua.

Yliopiston kansainvälisesti merkittäviä vahvuuksia ovat mm. monipuolinen liikunta- ja terveystutkimus, kansalliseksi vahvuudeksi huippuyksikköstatuksellakin nostettu hyvinvointi- ja sosiaalialan tutkimustoiminta, oppimisen ja motivaation tutkimus sekä ihmisen koko elämänkaaren kattavat seurantatutkimukset. Yliopistossa on kansainvälisesti korkeimmalle huipulle arvioitua sekä lasten että ikääntyneiden tutkimusosaamista. Poikkeuksellisen laajat ja pitkät, maailmanlaajuisesti tunnetut pitkittäistutkimukset kattavat ihmisen koko elämänkaaren. Menetelmällisiä vahvuuksia ovat pitkittäistutkimuksen lisäksi prosessien tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät, aivotutkimus sekä matemaattisen mallintamisen, IT:n ja tekoälyn hyödyntäminen. Monialainen tutkimusyhteistyö tuottaa uutta tietoa siitä, miten ihmiset itse saadaan osallistumaan ja motivoitumaan oman hyvinvointinsa suhteen.

Jyväskylän yliopisto haluaa strategiansa mukaisesti toimia aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta. Vuorovaikutus käytännön eri sektoreilla toimivien asiantuntijoiden ja hyvinvointityön kohderyhmien kanssa tukee yhteiskunnallisesti merkityksellisen tutkimuksen ja koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä tutkimustulosten käytännön vaikuttavuutta.

Yhdyshenkilö:
Päivi Fadjukoff
Senior Advisor, dosentti
paivi.fadjukoff@jyu.fi

www.jyu.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tehtävänä on tarjota kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin perustuvaa, luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa. Keski-Suomen uusi keskussairaala, Sairaala Nova, on Suomen modernein sairaala. Se otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Sairaalamme on suurin ei-yliopistollinen keskussairaala, jossa ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta maakunnan terveyskeskusten kanssa. Sairaanhoitopiiri kehittää toimintaansa aktiivisesti potilaspalautteiden, asiantuntija-arvioiden ja tutkimustiedon avulla.

Sairaanhoitopiirin tavoitteena on arvioida ja parantaa nykyisiä ja luoda uusia turvallisia ja tehokkaita toimintamalleja potilaiden vaikuttavaan tutkimukseen, hoitoon ja kuntoutukseen. Lisäksi painotetaan tautien prevention kehittämistä ja potilaiden sekä heidän läheistensä omatoimisuuden ja omahoidon edistämistä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää laaja-alaista ja monitoimijaisen verkoston tukea. Lisäksi tehdään aktiivista yhteistyötä eri sairaanhoitopiirien, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Sairaanhoitopiiri haluaa vahvistaa edellytyksiään tehdä kansainvälisen tason tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä tiedon hyödyntämistä henkilöstön taitotason ja osaamisen kehittämisessä. Sairaanhoitopiiri tavoittelee valtakunnallisesti/kansainvälisesti tunnistettua uudistaja-asemaa erityisesti potilaiden omahoidon ja tautien prevention suhteen.

Yhdyshenkilö
Juha Paloneva
johtajaylilääkäri
juha.paloneva@ksshp.fi

www.ksshp.fi