Selvitystyö monikulttuurisuudesta Keski-Suomen yhteisenä voimavarana sekä sektorirajat ylittävän monikulttuurisuustyön edistämisen mahdollisuuksista maakunnan alueella on valmistunut ja avoimesti saatavissa KEHOn verkkosivuilla (PDF).

Jyväskylän kaupungin kutsuma selvityshenkilö, VTT Päivi Gynther kertoo selvitystyön keskeisenä lähtökohtana olleen tavoite ottaa alueen asiakkaat ja asukkaat mukaan tasavertaisina kumppaneina palvelujen suunnitteluun, tuottamiseen ja kehittämiseen. Hän toteutti selvitystyön hyödyntämällä virallisasiakirjoja ja kyselyvastauksia sekä haastatellen paikallisen ja alueellisen tason asiantuntijoita monipuolisesti sekä julkiselta sektorilta että järjestökentältä.

– Näkemykselle, jonka mukaan aluetasolle tarvittaisiin uusi erillinen yhteistyöelin ulkomaalaistaustaisten asukkaiden osallistumiselle ja vaikuttamiselle, ei löytynyt hyviä perusteluja tai kannatusta, Gynther kertoo. – Sen sijaan haastatteluissa painotettiin edustuksellisen demokratian ensisijaisuutta ja sitä, että äänioikeuttaan käyttäneiltä saatua mandaattia ei tule vesittää myöskään monikulttuurisuusasioissa siirtämällä päätösvaltaa demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle.

– Ekosysteeminen ajattelu ja toimintamalli sopii hyvin monikulttuurisuustyön ja kotouttamisen kehittämiseen ja tehostamiseen, painottaa Gynther. – Keskeisiä resursseja ovat siis alueelle jo vakiintuneet ja säädöspohjaiset toimijat, joiden välisestä keskinäisviestinnästä tulee huolehtia hyvin.

Selvitys kannustaakin moninaisuusosaamisen vahvistamiseen jo olemassa olevien toimijoiden keskuudessa. Hallinnon tukena toimivien yhteistyöelinten nimeämisessä käytettävät valintakriteerit tulisi määritellä avoimesti ja tukea myös kolmannen sektorin toimijoita hyvän hallinnon periaatteiden omaksumisessa. Järjestötoimijoita kannustetaan systemaattisesti huomioimaan yhdenvertaisuus- ja monikulttuurisuuskysymykset osana omaa toimintaansa. Kolmannen sektorin tapoja toteuttaa hyvää hallintotapaa, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulisi myös arvioida tutkimuksellisesti sekä kehittää edelleen.

Monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen liittyy hyvinvoinnin kehittyvässä ekosysteemissä myös innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia. Niiden kasvualustaksi selvityksessä tunnistetaan Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KEHO, 16 organisaation yhteistyöverkosto, joka etsii monialaisessa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan asiantuntijayhteistyössä ratkaisuja erilaisiin hyvinvointihaasteisiin.

 

Gynther, P. (2021) Maailman paras monikulttuurinen maakunta? Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto.

 

Lisätietoja:
Päivi Gynther
billie.gynther@gmail.com (soittopyynnöt sähköpostiin)

 

Selvityksen kirjoittaja Päivi Gynther on väitellyt julkisoikeuden oppiaineessa Åbo Akademilla vuonna 2006. Hän työskentelee vapaana tutkijana, tutkimusintressinään partikulaaristen ryhmien autonomia ja integraatio pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa. Aiemmin Gynther on työskennellyt mm. Tampereen yliopiston koordinoimassa EU Horizon 2020-konsortiumissa, jossa selvitettiin aikuiskoulutuksen keinoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi (2016-2018).  Hän on myös laatinut Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksella Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman Romaniasiain sosiaali- ja terveydenhuoltoalan osaamiskeskuksen käynnistämisselvityksen (2019) sekä kirjoittanut useita julkaisuja ja oman alansa tietokirja-arvioita.