Koskessa toteutetaan Yhdessä liikkeellä -hanke, joka tähtää Keski-Suomen romaniväestön hyvinvointia edistävän toiminnan kehittämiseen. Aiempia liikunta- ja hyvinvointihankkeita koskevan selvitystyön ja yhteistyöverkostojen vahvistamisen kautta haetaan kestäviä toimintatapoja jatkotyöhön ja eri ikäisten, sukupuolisten ja taustaisten romanien hyvinvoinnin edistämiseen. Olennaista on tukea romaniyhteisön omia vahvuuksia ja voimavaroja ratkaisujen löytämisessä.

Hankkeen kohderyhmä on Keski-Suomen romanit, joita on noin 500. Suurin osa heistä asuu Jyvässeudulla ja Äänekosken seudulla. Paikalliset romanijärjestöt osallistuvat toiminnan suunnitteluun, käynnistämiseen ja siitä viestimiseen. Lisäksi hanke vahvistaa romaniasioiden tutkimus- ja kehittämistoiminnan tietopohjaa sekä Keski-Suomen ja Jyväskylän asemaa tässä valtakunnallisessa erityisroolissa, joten se on osa romaniasioiden sosiaali- ja terveydenhuollon osaamiskeskustoimintaa (ROMKE).

Romaneille suunnatun, liikunnallista elämäntapaa edistävän toiminnan tarve tulee esille muun muassa THL:n toteuttaman romaniväestön hyvinvointitutkimus ROOSA:n tuloksista. Se todentaa muun muassa monet romaniväestön kansansairaudet, niihin liittyvien riskitekijöiden yleisyyden ja fyysisen toimintakyvyn vaikeudet. Tutkimuksen toteuttaneen THL:n tutkijoiden toimenpide-esityksissä suositeltiin, että liikunta- ja hyvinvointimahdollisuuksia tulee lisätä romanien osallisuutta ja romanikulttuurin omia käytäntöjä noudattaen. Tärkeää on myös, että romaniväestön vahvuudet, kuten yhteisöllisyys ja keskinäinen avunanto, hyödynnetään voimavaroina liikkumiseen ja terveyteen liittyvien ongelmien ratkomisessa.

Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi ja aikuissosiaalityö ovat aiemmin järjestäneet romaneille liikuntahankkeita (Romanit liikkeelle 2012−2014), mutta niiden tuloksista on hyvin vähän systemaattisesti kerättyä, analysoitua ja raportoitua tietoa. Toiminnalla oli hyviä välittömiä vaikutuksia romanien liikkumisaktiivisuuteen, fyysiseen kuntoon ja painoon, mutta useat käytännöt loppuivat silti hankkeen päättyessä. Nyt on tarkoitus analysoida tarkemmin muun muassa näitä lopahtamisen syitä. Tietoa kootaan lisäksi muualla Suomessa toteutetuista romanien liikunta- ja hyvinvointihankkeiden toiminnasta, tuloksista ja mahdollisista vaikutuksista. Koskessa tehtävä selvitysyhteistyö palvelee siten myös Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) osaamista vähemmistöryhmien hyvinvoinnin edistämisessä.

− Keski-Suomesta ollaan rakentamassa hyvinvoinnin edistämisen edelläkävijämaakuntaa. On tärkeää, että strateginen kehittäminen tapahtuu tiedostaen, että me maakunnan asukkaat olemme todella moninainen joukko ihmisiä, joilla on lukemattomia yksilöllisiä elämäntapoja, tottumuksia ja kulttuurisia käytäntöjä. Kaikilla ei ole yhtäläisiä resursseja eikä edellytyksiä esimerkiksi liikunnan harrastamiseen. Ihmiset itse tietävät, mikä estää heitä liikkumasta tai hakeutumasta erilaisten liikuntapalveluiden piiriin, joten myös ratkaisuja tulee etsiä yhdessä heidän kanssaan, painottaa  hankekoordinaattorina aloittava Päivi Kivelä.

Yhdessä liikkeellä -hankkeen suunnittelu ja valmistelu on toteutunut innostuneessa ja rakentavassa yhteistyön hengessä.

− Toivonkin, että tämä yhteistyöhanke tuottaa yhden onnistuneen mallin siitä, miten vähemmistöryhmiin ja eri kulttuureihin lukeutuvat ihmiset ovat entistä vahvemmin toimijoita omassa asiassaan ja löytävät itselle mielekkään ja pysyväksi jäävän, arjen voimavaroja tukevan tavan liikkua, Kivelä visioi.

Yhdessä liikkeellä -hanke aloittaa toimintansa elokuussa. Hankkeessa toimii yksi tutkimuspohjaiseen kehittämistyöhön erikoistunut hanketyöntekijä. Keski-Suomen liitto on myöntänyt Koskelle 23 050 euron hankerahoituksen.

Yhteistyöverkostossa ovat mukana Jyväskylän Romaninaiset ry, Jyväskylän Romaninuoret JyväsRoma ry, Äänekosken Romanit ry, Jyväskylän kaupunki, Äänekosken kaupunki, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske, joiden työntekijät edistävät hankkeen toteutumista verkostoillaan ja työpanoksellaan. Yhteistyöverkostoa laajennetaan hankkeen aikana kattamaan koko Keski-Suomen maakunta.

Lisätietoja:
Päivi Kivelä
hankekoordinaattori
puh. 040 350 0266
paivi.kivela@koske.fi

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken tehtävänä ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä. Uusimpana vastuualueena on kehittää ns. vaativan erityistason osaamista OT-keskuksissa.

Koske tuo KEHO-verkostoon sosiaalialan ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntemusta sekä sosiaalialan maakunnallisia ja valtakunnallisia verkostoja – tunnemme Keski-Suomen kunnat ja sosiaalialan toimijat hyvin. Koske tuottaa tietoa Keski-Suomen sosiaalipalvelujen tilasta ja asiakaskokemuksista sekä edistää/tukee kuntien ja järjestöjen hyvinvointitiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin keinoin mm. rakenteellisen sosiaalityön edistämiseksi.

Tuotamme asiantuntijapalveluna sosiaaliasiamiestoimintaa, konsultoivaa lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän ja varhaiserityisopettajan palveluja sekä lastensuojelun moniammatillista asiantuntijatyöryhmän toimintaa. Vuonna 2019 kehittämishankkeitamme ovat aikuissosiaalityöhön keskittyvä valtakunnallinen PROSOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, palveluohjauksen laatua ja uusia muotoja maakuntaan tuottava PAKU – Palvelupolut kuntoon, sosiaalihuollon tiedonhallintaa valtakunnallisesti vahvistava Kansa-koulu II – Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla sekä yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden edistämiseen tähtäävä Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyöhanke.

Koske tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Kosken perustehtävää. KEHO-toiminnassa päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KeHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä. Monitieteisenä ja -toimijaisena verkostona KEHO voi toimia myös ilkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisualustana heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta myös osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja glokaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Likes on toiminut yli 50 vuotta koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Likes yhdistyi 1.1.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa muodostaen siellä hyvinvointiyksikössä yhden tulosalueen. Likesin toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen. Likes tuo KEHO-verkostoon laajaa ja monialaista hyvinvointiosaamista: koordinoimiensa valtakunnallisten ohjelmien osaamisen, seuranta-, arviointi-, testaus-, verkosto- ja tiedolla johtamisen osaamisen sekä uusia tutkimustuloksia hyödynnettäväksi.

Vuonna 2022 valtakunnallisia ohjelmiamme ovat varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Liikkuva varhaiskasvatus, peruskoulujen Liikkuva koulu, oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukeva Liikkuva opiskelu sekä työikäisten Liikkuva aikuinen.

Likes tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Likesin perustehtävää. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KEHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja globaaleihin hyvinvointihaasteisiin.