Keskeiset keskisuomalaiset toimijat ovat rakentaneet yhdessä KEHOn. Keskisuomalaisiksi vahvuuksiksi on tunnistettu monitoimijainen yhteistyö, tutkimuksen ja käytännön kohtaaminen, ainutlaatuinen osaamis- ja koulutusympäristö, rakentuvat tulevaisuuden kehitysympäristöt sekä tutkimus- ja kehittämistyön kannalta optimaalinen väestöpohja.

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialue edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta Keski-Suomessa vaikuttavasti ja laajalla yhteistyöllä. Henkilöstöä on yli 11 500, josta jakautuu pelastustoimen ja konsernipalveluiden erilaisiin tukipalvelutehtäviin joitakin henkilöitä. Sotetyötä tekeviä voisi olla arviolta noin 10 000. Hyvinvointialueen visiona on olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Jyväskylän yliopisto tuo Keski-Suomelle yhteydet kansainväliseen monitieteiseen tiedeyhteisöön. Monialaisen tiedeyliopiston strategia ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen” tukee hyvinvointiosaamisen kasvua ja tunnistaa yhteiskunnallisen tarpeen sen tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Yliopisto tukee laajalla asiantuntemuksellaan ja yhteistyöverkostoillaan alueellisen hyvinvoinnin, hyvinvointia edistävien innovaatioiden ja toimintamallien sekä hyvinvointitalouden kasvua.

Yliopiston kansainvälisesti merkittäviä vahvuuksia ovat mm. monipuolinen liikunta- ja terveystutkimus, kansalliseksi vahvuudeksi huippuyksikköstatuksellakin nostettu hyvinvointi- ja sosiaalialan tutkimustoiminta, oppimisen ja motivaation tutkimus sekä ihmisen koko elämänkaaren kattavat seurantatutkimukset. Yliopistossa on kansainvälisesti korkeimmalle huipulle arvioitua sekä lasten että ikääntyneiden tutkimusosaamista. Poikkeuksellisen laajat ja pitkät, maailmanlaajuisesti tunnetut pitkittäistutkimukset kattavat ihmisen koko elämänkaaren. Menetelmällisiä vahvuuksia ovat pitkittäistutkimuksen lisäksi prosessien tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät, aivotutkimus sekä matemaattisen mallintamisen, IT:n ja tekoälyn hyödyntäminen. Monialainen tutkimusyhteistyö tuottaa uutta tietoa siitä, miten ihmiset itse saadaan osallistumaan ja motivoitumaan oman hyvinvointinsa suhteen.

Jyväskylän yliopisto haluaa strategiansa mukaisesti toimia aktiivisessa ja vastuullisessa vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa ja edistää tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuutta. Vuorovaikutus käytännön eri sektoreilla toimivien asiantuntijoiden ja hyvinvointityön kohderyhmien kanssa tukee yhteiskunnallisesti merkityksellisen tutkimuksen ja koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä tutkimustulosten käytännön vaikuttavuutta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Jamktekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

Jamkilla on monialaisen kuntoutuksen alueella merkittävä koulutustehtävä, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta. Toiminnan keskiössä on ihmisen toimiva arki; aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas- ja palveluohjaus sekä teknologia / toimintaympäristöjen uudistaminen. Jamkin ydinosaamiset terveyden edistämisen alueella ovat terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit, terveyden edistämisen menetelmät, terveyden edistämisen erityiskysymykset sekä terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittäminen.

KEHO-verkostosta Jamk saa synenergiaa mm. koulutusosaamisen kehittämiseen, TKI-toimintaan ja alustaekosysteemien edistämiseen. Tavoitteenamme on myös vahvistaa soveltavaa tutkimustoimintaa sekä osaamisliiketoimintaa ja sen kumppanuuksia mm. koulutusviennin kautta.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa toteutetaan monipuolisesti koulutusta perustutkintojen, ammattitutkintojen, erikoisammattitutkintojen sekä lisä- ja täydennyskoulutusten osalta työelämän tarpeiden mukaisesti. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian vahvuutena on monialainen koulutustarjonta, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan, matkailun, hyvinvointiteknologian ja yrittäjyyden osalta. Monipuolisen ja monialaisen koulutustarjonnan avulla uudistetaan oppimista ja työelämää tavoitteenaan opiskelija, joka luottaa itseensä ja tulevaisuuteen sekä syttyy jatkuvaan oppimiseen.

Kärkiosaamista ja vahvuuksia ovat vahvat työelämäverkostot, työelämälähtöiset koulutustoteutukset sekä opiskelijan mahdollisuus ja osaamisen lisääminen yrittäjyydessä esimerkiksi Kukkulan kampuksella toteutettavan hyvinvointipalvelujen kehittäjänä ja toteuttajana. Gradian toteuttama koulutus tuottaa alalle hakeutuville ja jo siellä toimiville ammattilaisille kohdentuvaa koulutusta, joka edesauttaa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuutta ja alan pitovoimaisuutta ajanmukaisiin osaamistarpeisiin vastaten. Monipuolisella ja tarpeiden mukaisesti räätälöidyllä lisä- ja täydennyskoulutuksella kehitetään hyvinvointipalveluiden kehittämistä ja johtamista, tuetaan henkilöstön työssäjaksamista ja lisätään kouluttautuvien osaamista tiiviissä vuoropuhelussa työelämän kanssa.

KEHO-verkostosta tavoittelemme lisäarvoa:
• Kukkulan alueen kehittäminen. Hyvinvoinnin ekosysteemin suunnittelu ja yhteiskehittäminen. Tavoittelemme yhteistä ekosysteemiä, jossa yhdistyvät koulutusorganisaatiot, palvelun tuottajat ja alueen yritykset tuottaen ja yhdistäen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotyötä keski-suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
• Konkreettisen yhteistyön tiivistyminen muiden toimijoiden kanssa esimerkiksi yhteisten koulutustoteutusten ja mallien sekä kehittämistyön osalta.
• Hyvinvointiteknologian osaamisen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. mallintamalla ja toteuttamalla KEHO -verkoston toimijoiden yhteistoteutusta simulaatio-, tietoturva- ja kyberturvallisuustyössä.
• Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja ristiinopiskelun koulutustarjonnan lisääminen (2.aste, Jamk ja yliopisto)

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto.

Keski-Suomi profiloituu hyvinvoinnin maakuntana. Maakunnassa on monipuolista ja korkeatasoista terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan osaamista. Hyvinvointitalous on nostettu yhdeksi Keski-Suomen maakuntaohjelman kärjistä.

KEHO edistää verkostonsa sekä innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta Keski-Suomen kehittymistä valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi hyvinvoinnin osaamiskeskukseksi.

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista ja tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Monialaisena yliopistona koulutamme osaajia yhteiskunnan eri sektoreille. Haemme ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yhteistyökumppaniemme kanssa tuotamme uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita. Tavoitteenamme on Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä.Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa. Painotamme tieteidenvälisyyttä.

Olemme tunnistaneet neljä globaalia haastetta, joihin haemme ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

 

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä tarjoaa KEHO-verkostoon kaupunkikehityshankkeet alustoiksi tutkimuksen, innovaation ja liiketoiminnan tekemiseksi. Tämän lisäksi Business Jyväskylä tarjoaa KEHO-verkostoon yhdys- ja yhteistyökäytävän KEHO-verkostoon kuuluvien organisaatioiden ja alueella toimivien Terveyden, Hyvinvoinnin ja Liikunnan liiketoimintaa tekevien yritysten välille. Viimeisenä Business Jyväskylä tarjoaa KEHO-verkostolle fasilitoimiensa arvoverkkojen toimintaympäristön.

Jyväskylän kaupunki hakee KEHO-verkostosta elinvoiman kehittymiseen liittyviä yhteistyökumppaneita sekä toimijoita edellä mainittuihin kaupunkikehityshankkeisiin sekä niiden tuloksena syntyviin ekosysteemeihin ja arvoverkostoihin.

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) tekee
– Keskisuomalaisen urheiluseurojen tuntemus ja kehittäminen
– Maakunnallinen liikunnan ja urheilun strategiatyö
– Keski-Suomen kuntien tuki liikuntatoiminnan kehittämiseksi (mm. liikuntaneuvonta)
– Liikuntatoiminnan kehittäminen keskisuomalaisissa kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä
– Tapahtumat mm. Finlandia Marathon ja Keski-Suomen Urheilugaala

KEHO-verkostosta tavoittelema lisäarvo:
– Kumppanuudet kehittämishankkeissa
– Kumppanuudet maakunnan liikuntatoiminnan kehittämistyössä
– Viestintätuki

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken tehtävänä ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä. Uusimpana vastuualueena on kehittää ns. vaativan erityistason osaamista OT-keskuksissa.

Koske tuo KEHO-verkostoon sosiaalialan ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntemusta sekä sosiaalialan maakunnallisia ja valtakunnallisia verkostoja – tunnemme Keski-Suomen kunnat ja sosiaalialan toimijat hyvin. Koske tuottaa tietoa Keski-Suomen sosiaalipalvelujen tilasta ja asiakaskokemuksista sekä edistää/tukee kuntien ja järjestöjen hyvinvointitiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin keinoin mm. rakenteellisen sosiaalityön edistämiseksi.

Tuotamme asiantuntijapalveluna sosiaaliasiamiestoimintaa, konsultoivaa lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän ja varhaiserityisopettajan palveluja sekä lastensuojelun moniammatillista asiantuntijatyöryhmän toimintaa. Vuonna 2019 kehittämishankkeitamme ovat aikuissosiaalityöhön keskittyvä valtakunnallinen PROSOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, palveluohjauksen laatua ja uusia muotoja maakuntaan tuottava PAKU – Palvelupolut kuntoon, sosiaalihuollon tiedonhallintaa valtakunnallisesti vahvistava Kansa-koulu II – Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla sekä yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden edistämiseen tähtäävä Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyöhanke.

Koske tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Kosken perustehtävää. KEHO-toiminnassa päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KeHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä. Monitieteisenä ja -toimijaisena verkostona KEHO voi toimia myös ilkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisualustana heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta myös osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja glokaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) on keskisuomalainen kansalaistoiminnan mahdollistaja ja kehittäjä. KYT kokoaa verkostoja, viestii ja vaikuttaa aktiivisesti kansalais- ja järjestötoiminnan kysymyksissä ja hallinnoi hankkeita. KYT tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvontaa yhteisöille sekä avoimia kohtaamispaikkoja kansalaisille. Palvelut ja hankkeet edistävät kansalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja työllisyyttä sekä monikulttuurista toimintaa.

KYT ry tuo Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimintoihin kansalaistoiminnan ja kansalaisten näkökulmaa sekä liittää erilaisia järjestöjä ja kolmannen sektorin toimijoita osallisiksi KEHO:n projekteihin.

Osana KEHO-verkostoa KYT ry saa maakunnallista ja valtakunnallista näkyvyyttä omalle toiminnalleen sekä keskisuomalaiselle järjestötyön osaamiselle ja merkitykselle. KYTin visio siitä, että jokaisella on mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen, vahvistuu KEHO-verkoston yhteisissä hankkeissa ja toiminnoissa.

Keski-Suomen Yrittäjät tuo Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimintoihin yrittäjien ja yritystoiminnan näkökulmaa ja liittää yrityksiä osallisiksi KEHO:n projekteihin sekä asiakkaan että palveluntarjoajan rooleissa. Keski-Suomen Yrittäjien edustamia teemoja voivat olla mm. hyvinvointi työssä, hyvinvoinnin ja kasvun johtaminen, yrittäjien hyvinvointiverkostot sekä laadukkaan palvelutuotannon edistäminen.

Osana KEHO-verkostoa Keski-Suomen Yrittäjät saa maakunnallista ja valtakunnallista näkyvyyttä omalle toiminnalleen sekä keskisuomalaiselle yrittäjäjärjestötyön osaamiselle ja merkitykselle. Keski-Suomen Yrittäjät tavoittelee KEHO-verkoston toiminnoista hyötyä ja lisäarvoa jäsenistölleen hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta asiakkaana sekä palveluntuottajana. KEHO-verkoston hyvinvointitoimien tuloksena on mahdollista saavuttaa kilpailuetua yrittäjien ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisen sekä hyvinvointiliiketoiminnan syntymisen näkökulmasta ja tämän ohessa Keski-Suomen brändistä hyvinvoinnin edelläkävijäalueena.

Likes on toiminut yli 50 vuotta koko väestön liikunnallisen elämäntavan edistäjänä. Likes yhdistyi 1.1.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa muodostaen siellä hyvinvointiyksikössä yhden tulosalueen. Likesin toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen. Likes tuo KEHO-verkostoon laajaa ja monialaista hyvinvointiosaamista: koordinoimiensa valtakunnallisten ohjelmien osaamisen, seuranta-, arviointi-, testaus-, verkosto- ja tiedolla johtamisen osaamisen sekä uusia tutkimustuloksia hyödynnettäväksi.

Vuonna 2022 valtakunnallisia ohjelmiamme ovat varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Liikkuva varhaiskasvatus, peruskoulujen Liikkuva koulu, oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukeva Liikkuva opiskelu sekä työikäisten Liikkuva aikuinen.

Likes tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Likesin perustehtävää. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KEHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja globaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Metsähallitus toteuttaa KEHO-verkostossa strategista ”Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen” -terveyden edistämisen ohjelmaansa, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka.  Metsähallituksen Luontopalvelut-vastuualue hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja. Kansallispuistoissa vierailee vuosittain yli 3 miljoonaa kävijää. Luontopalveluilla on monipuolinen ja vankka osaaminen luonnonsuojelualueiden hoitamisesta sekä luonnossa liikkumisen ja hyvinvoinnin palvelujen tarjoamisesta valtakunnallisella tasolla.

Metsähallituksen tavoitteena on parantaa viherjatkumoa ja rakentaa palvelupolku Jyväskylän seudun lähiluonnosta kansallispuistoihin (Etelä-Konnevesi, Isojärvi, Leivonmäki, Pyhä-Häkki, Salamajärvi). Saavutettavuuden parantamisen, luontokohteiden palvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämisen, ja yhteistyössä tehtävän viestinnän avulla kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden virkistys- ja luontomatkailukäyttöä on tavoite lisätä ja monipuolistaa. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä saamalla ihmiset, joilla ei ole ollut liikunnallista elämäntapaa ja/tai jotka ovat vieraantuneet luonnosta, hyödyntämään Keski-Suomen luontokohteita. KEHO-verkostossa mukanaolo toimii pilottina valtakunnallisella tasolla.

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE) tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Toiminnassamme painottuu seudullisuus: ”Ammattitaidolla hyvinvointia seudun parhaaksi.” Toimintaa ohjaavat arvoina yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä uudistuminen ja kehittyminen. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla on toimipaikkoja Äänekoskella, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Laukaassa.

POKEn näkökulma KEHO-verkostossa on sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ja nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittäminen (perus- ja ammattitutkinnot), lisäksi mahdollistamme työelämälähtöisiä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

KEHO-verkoston kautta toivomme uusia maakunnallisia yhteistyömuotoja koulutuksen eri toimijoiden kanssa, joiden kautta voimme kehittää omalta osaltamme Pohjoisen Keski-Suomen ammatillista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.