GeroCenter on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön.

Yhdyshenkilö:
Riku Nikander
Gerontologian professori, vs. johtaja
p. (014) 269 2620 / 0400 304 433
riku.nikander@gerocenter.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. JAMK tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

Yhdyshenkilö:
Pertti Malkki
Yksikönjohtaja, Director
HYVI Hallinto, Administration
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
p. 040 668 2751
pertti.malkki@jamk.fi

Business Jyväskylä on Jyväskylän kaupungin yksikkö, jonka tehtävänä on vahvistaa elinkeinokentän verkostoja ja edistää yritysten kasvua. Olemme yrityksen ratkaisukeskeinen ja luotettava kumppani, verkostot tunteva ja rivakka kasvun mahdollistaja yritysten eri tilanteissa.

Tehtävänämme on myös kotimaisten ja kansainvälisten yritysten sijoittumisten lisääminen ja toimintamallin kehittäminen sekä vetovoimaisen tekosysteemin luominen erityisesti kaupunkikehitysalustoilla.

Gradian kehittämisteemat KeHOssa ovat yhteiset työ-, oppimis- ja yrittäjyyden ympäristöt sekä perustason sosiaali-, terveys ja liikunta-alan osaamisen vahvistaminen moniammatillisissa palveluketjuissa. Tavoitteena ovat uudenlaiset asiakaskeskeiset palveluprosessit ja palveluohjaus sekä luonnollisestikin terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Teemoihin kuuluu myös sote-uudistus ja sen vaikutukset eri ammattiryhmien osaamisvaatimuksiin sekä uudet tulevaisuuden ammatit ja työroolit.

Yhdyshenkilö:
Kirsti Kokkola
Koulutuspäällikkö
p. 040 341 6494
kirsti.kokkola@gradia.fi

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Strategiamme keskiössä on osaava ja hyvinvoiva ihminen, mikä on myös strategiamme nimi. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa.

Yhdyshenkilö:
Päivi Fadjukoff
Erityisasiantuntija
p. 050 518 1410
paivi.fadjukoff@jyu.fi

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) perustettiin vuonna 1993. Olemme yksi Suomen viidestätoista liikunnan aluejärjestöstä ja toiminta-alueenamme on Keski-Suomen maakunta. Jäsenyhdistyksemme ovat pääasiallisesti keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja.

Tavoitteenamme on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. KesLin perustehtävä on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla.

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa. Keski-Suomen keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirimme erikoissairaanhoitoa antava yksikkö.

Sairaalamme on suurin ei-yliopistollinen keskussairaala, ja täällä ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta maakunnan terveyskeskusten kanssa.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) on sosiaalialan osaamista vahvistava ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken työyhteisö muodostuu osaamiskeskuksen henkilöstön lisäksi eri hankkeiden ja organisaatioiden kehittäjistä.

Koske on yksi maamme yhdeksästä sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Sosiaalialan osaamiskeskusten lainmukaiset tehtävät ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito koulutuksen, käytännön ja tutkimuksen välillä. Sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö ja toimintaa säätelee laki ja asetus.

KYT ry on vuonna 2001 perustettu maakunnallinen yhdistys, joka toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä. KYT ry ylläpitää Jyväskylässä avoimia kohtaamispaikkoja Kansalaistoiminnankeskus Mataraa ja Sepänkeskusta sekä tuottaa neuvontaa ja asiantuntijapalveluita järjestötoimijoille. KYT koordinoi ja hallinnoi kehittämistoimintaa sekä toimii välittäjä-organisaationa kolmannen sektorin hankekokonaisuuksille. KYT ry:n toiminnan merkittävimpiä rahoittajia ovat STEA, Jyväskylän kaupunki ja Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

KYT ry tuo Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimintoihin kansalaistoiminnan ja kansalaisten näkökulmaa sekä liittää erilaisia järjestöjä ja kolmannen sektorin toimijoita osallisiksi KeHOn projekteihin. KYTin edustamia teemoja voivat olla mm. vapaaehtoistyö, kokemusasiantuntijuus, monikulttuurisuus, vapaan kansalaistoiminnan merkitys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tai järjestölähtöinen palvelutuotanto.

Yhdyshenkilö:
Raili Haaki, toiminnanjohtaja
raili.haaki@kyt.fi

Keski-Suomen Yrittäjät on maakunnan suurin elinkeinoelämän järjestö ja kiinteä osa valtakunnallista Suomen Yrittäjät -järjestöä. Toimintamme ulottuu joka paikkakunnalle. Järjestömme kautta yrittäjien ääni kuuluu elinkeinopolitiikan kehittämisessä, lakien ja viranomaistyön valmistelussa, koulutuksen kehittämisessä sekä yleisen yrittäjämyönteisyyden vahvistamisessa.

Toimimme läheisessä yhteistyössä maakunnan liiton, kuntien, kehittämisyhtiöiden, oppilaitosten ja muiden elinkeinoelämän järjestöjen kanssa yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi.
Keski-Suomen Yrittäjät osallistuu yritystoimintaa ja yrittäjyyden edellytyksiä edistävään yhteistyöhön ja projekteihin maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla.

KIHUn toimintaa strategiakaudella ohjaa suomalaisen urheilun ja liikunnan menestyssuunnitelma 2020. KIHU toimii kiinteässä yhteistyössä avainkumppaniensa uuden Olympiakomitean ja Paralympiakomitean kanssa. KIHUn toiminta tukee menestyvän huippu-urheilun strategista päälinjaa, jonka tavoitteita ovat kansainvälinen menestys, korkeatasoinen osaaminen ja arvostettu urheilu.

KIHU johtaa ja koordinoi huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelmaa. Tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2020 mennessä laadukas ja tehokas koko urheilijan polkua tukeva huippu-urheilun tutkimus-, kehittämis-, asiantuntija- ja koulutustoiminta.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ylläpitää LIKES-tutkimuskeskusta Jyväskylässä. LIKESin toiminnan tarkoituksena on koko 50-vuotisen historian ajan ollut liikunnan ja kansanterveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi LIKES koordinoi valtakunnallisia liikunnanedistämisohjelmia (Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu ja Kunnossa kaiken ikää), toteuttaa monitieteistä tutkimusta ja tekee aktiivista asiantuntijatyötä liikunnan ja kansanterveyden edistämiseksi niin Keski-Suomessa kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. LIKESin tavoitteena on, että suomalaiset liikkuisivat riittävästi.

Yhdyshenkilö:
Annaleena Aira
Viestintäpäällikkö
annaleena.aira@likes.fi

Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä. Olemme valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on kolmannes Suomen pinta-alasta. Hoidamme ja kehitämme vastuullisesti valtion omistamia maa- ja vesialueita siten, että ne hyödyttävät mahdollisimman hyvin koko yhteiskuntaa. Tehtäviä hoitaa kaksi vastuualuetta, Luontopalvelut ja Eräpalvelut.

Eräpalvelut-vastuualue myy kalastus- ja metsästyslupia ja hoitaa valtion kalastus- ja metsästyskohteita, jotka ovat pääosin metsätalousalueilla. Eräpalvelut valvoo myös lakien noudattamista Metsähallituksen alueilla.

Luontopalvelut-vastuualue hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja valtion retkeilyalueita sekä Lapin laajoja erämaa-alueita. Luontopalveluilla on myös vastuu lukuisista kulttuuriperintökohteista alueillaan.

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista ja tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Monialaisena yliopistona koulutamme osaajia yhteiskunnan eri sektoreille. Haemme ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yhteistyökumppaniemme kanssa tuotamme uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita.