Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Jyväskylän yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Monialaisen tiedeyliopistomme strategia ”Osaava ja hyvinvoiva ihminen” tukee hyvinvointiosaamisen kasvua ja tunnistaa yhteiskunnallisen tarpeen sen tutkimiseksi ja kehittämiseksi. Korkealaatuisella tutkimuksella ja koulutuksella lisäämme ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja osaamista yhteiskunnassa. Tuomme Keski-Suomelle yhteydet kansainväliseen monitieteiseen tiedeyhteisöön. Tuemme yliopiston laajalla asiantuntemuksella ja yhteistyöverkostoilla alueellisen hyvinvoinnin, hyvinvointia edistävien innovaatioiden ja toimintamallien sekä hyvinvointitalouden kasvua.

Yliopistomme kansainvälisesti merkittäviä vahvuuksia ovat mm. monipuolinen liikunta- ja terveys­tutkimus, kansalliseksi vahvuudeksi huippuyksikköstatuksellakin nostettu hyvinvointi- ja sosiaalialan tutkimustoiminta, oppimisen ja motivaation tutkimus sekä ihmisen koko elämänkaaren kattavat seurantatutkimukset. Meillä on kansainvälisesti korkeimmalle huipulle arvioitua sekä lasten että ikääntyneiden tutkimusosaamista. Poikkeuksellisen laajat ja pitkät, maailmanlaajuisesti tunnetut pitkittäistutkimukset kattavat ihmisen koko elämänkaaren. Menetelmällisiä vahvuuksiamme ovat pitkittäistutkimuksen lisäksi prosessien tutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät, aivotutkimus sekä matemaattisen mallintamisen, IT:n ja tekoälyn hyödyntäminen. Monialainen tutkimusyhteistyö tuottaa uutta tietoa siitä, miten ihmiset itse saadaan osallistumaan ja motivoitumaan oman hyvinvointinsa suhteen.

KEHO-verkostosta tavoittelemme lisäarvoa Jyväskylän yliopiston missiolle olla vaikuttava sivistysyliopisto. Toimintatapamme on globaalisti lokaali ja näemme roolimme vahvana osana Keski-Suomen kehittymistarinaa. Voimanlähteenämme on moniarvoinen, vastuullinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Jatkuva dialogi käytännön eri sektoreilla toimivien asiantuntijoiden, päättäjien ja hyvinvointityön kohderyhmien kanssa tukee yhteiskunnallisesti merkityksellisen tutkimuksen ja koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista, tutkimustulosten käytännössä osoitettavaa vaikuttavuutta sekä yliopistosta valmistuvien asiantuntijoiden kehittymistä ja relevanttia työllistymistä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Yhdyshenkilö:
Päivi Fadjukoff
johdon erityisasiantuntija, dosentti
paivi.fadjukoff@jyu.fi

www.jyu.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. JAMK tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita on 8 500 ja henkilöstöä noin 700.

JAMKilla on monialaisen kuntoutuksen alueella merkittävä koulutustehtävä, TKI-toiminta ja palveluliiketoiminta. Toiminnan keskiössä on ihmisen toimiva arki; aktiivinen elämäntapa ja liikunnallinen kuntoutus, asiakas- ja palveluohjaus sekä teknologia / toimintaympäristöjen uudistaminen.
JAMKn ydinosaamiset terveyden edistämisen alueella ovat terveyden edistämisen suunnittelu- ja arviointimallit, terveyden edistämisen menetelmät, terveyden edistämisen erityiskysymykset sekä terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja johtajuuden kehittäminen.

KeHO-verkostosta JAMK tavoittelee hyötyjä mm. koulutusosaamisen kehittämiseen, TKI-toimintaan ja alustaekosysteemien edistämiseen. Tavoitteenamme on myös vahvistaa soveltavaa tutkimustoimintaa sekä osaamisliiketoimintaa ja sen kumppanuuksia mm. koulutusviennin kautta.

Yhdyshenkilö:
Pertti Malkki
yksikönjohtaja, Hyvinvointiyksikkö
pertti.malkki@jamk.fi

www.jamk.fi

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 21 keskisuomalaista kuntaa. Keski-Suomen keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä ja on sairaanhoitopiirimme erikoissairaanhoitoa antava yksikkö.

Sairaalamme on suurin ei-yliopistollinen keskussairaala, ja täällä ovat edustettuina lähes kaikki lääketieteen erikoisalat. Vahvuutemme ovat ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta, laaja tutkimus- ja koulutustoiminta sekä hyvin hioutunut ja luottamukseen perustuva yhteistoiminta maakunnan terveyskeskusten kanssa.

www.ksshp.fi

Likes on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti toimiva monitieteinen tutkimuskeskus. Likesin toiminnan tarkoituksena on liikunnan ja terveyden edistäminen ja niiden tutkimuksen tukeminen. Likes tuo KEHO-verkostoon laajaa ja monialaista hyvinvointiosaamista: koordinoimiensa valtakunnallisten ohjelmien osaamisen, seuranta-, arviointi-, testaus-, verkosto- ja tiedolla johtamisen osaamisen sekä uusia tutkimustuloksia hyödynnettäväksi.

Vuonna 2020 valtakunnallisia ohjelmiamme ovat varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Liikkuva varhaiskasvatus, peruskoulujen Liikkuva koulu, oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä tukeva Liikkuva opiskelu sekä työikäisten Liikkuva aikuinen.

Likes tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Likesin perustehtävää. Päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KEHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja globaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Yhdyshenkilö:
Annaleena Aira
viestintäpäällikkö
annaleena.aira@likes.fi

www.likes.fi

Keski-Suomen liitto on maakunnan yhteisen kehittämistahdon muodostaja, strateginen suunnittelija ja kehittäjä sekä monitaitoinen, osaava ja ennakoiva verkostovaikuttaja.

Keski-Suomen liiton ydintehtävä on maakunnan kehittäminen. Tavoitteemme on vetovoimainen maakunta, jossa on työtä ja toimeentuloa, viihtyisä asuinympäristö, sujuvat palvelut ja liikenneyhteydet, elävä kulttuuri ja puhdas, monimuotoinen luonto.

Keski-Suomi profiloituu hyvinvoinnin maakuntana. Maakunnassa on monipuolista ja korkeatasoista terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan osaamista. Hyvinvointitalous on nostettu yhdeksi Keski-Suomen maakuntaohjelman kärjistä.

KEHO edistää verkostonsa sekä innovaatio- ja tutkimustoiminnan kautta Keski-Suomen kehittymistä valtakunnalliseksi ja kansainväliseksi hyvinvoinnin osaamiskeskukseksi.

Yhdyshenkilö:
Kari Pirinen
kehittämispäällikkö
kari.pirinen@keskisuomi.fi

www.keskisuomi.fi

Business Jyväskylä on Jyväskylän kaupungin yksikkö, jonka tehtävänä on vahvistaa elinkeinokentän verkostoja ja edistää yritysten kasvua. Olemme yrityksen ratkaisukeskeinen ja luotettava kumppani, verkostot tunteva ja rivakka kasvun mahdollistaja yritysten eri tilanteissa.

Business Jyväskylä tarjoaa KEHO-verkostoon kaupunkikehityshankkeet alustoiksi tutkimuksen, innovaation ja liiketoiminnan tekemiseksi. Tämän lisäksi Business Jyväskylä tarjoaa KEHO-verkostoon yhdys- ja yhteistyökäytävän KEHO-verkostoon kuuluvien organisaatioiden ja alueella toimivien terveyden, hyvinvoinnin ja liikunnan liiketoimintaa tekevien yritysten välille. Business Jyväskylä tarjoaa KEHO-verkostolle myös fasilitoimiensa arvoverkkojen toimintaympäristön.

Jyväskylän kaupunki hakee KEHO-verkostosta elinvoiman kehittymiseen liittyviä yhteistyökumppaneita sekä toimijoita edellä mainittuihin kaupunkikehityshankkeisiin sekä niiden tuloksena syntyviin ekosysteemeihin ja arvoverkostoihin.

Yhdyshenkilö:
Mika Kataikko
projektipäällikkö
mika.kataikko@jyvaskyla.fi

www.businessjkl.fi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia uudistaa oppimista ja työelämää. Luomme kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset: Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä, Gradia-lukiot: Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio, sekä Gradian sisäiset palvelut, Gradia-kiinteistöt ja Gradia-ravintolat. Gradia Jyväskylä järjestää myös perusopetusta ja taiteen perusopetusta.

Gradian asiantuntemus KEHO-verkostossa on sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaajien sekä nykyisten työntekijöiden koulutus (pt, at, eat), hyvinvointipalveluiden prosessien kehittämisen ja johtamisen tukeminen esimiesten ja työntekijöiden ammatillisin lisä- ja täydennyskoulutuksin sekä asiakaslähtöiset, yksilölliset, työelämälähtöiset koulutusmallit.

KEHO-verkostosta tavoittelemme uusia yhteistyömuotoja mm. koulutusmallien toteuttamisessa sekä yhteistyötä hyvinvointiteknologian osaamisen kehittämisessä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on myös viedä eteenpäin Kukkulan ekosysteemin suunnittelua ja kehittämistä sekä koulutuksen moniammatillista yhteistyötä (toinen aste, JAMK ja yliopisto).

Yhdyshenkilö:

Sanna Salo
koulutuspäällikkö
sanna.salo@gradia.fi

www.gradia.fi

Keski-Suomen Liikunta ry (KesLi) on yksi Suomen viidestätoista Liikunnan aluejärjestöstä ja toiminta-alueenamme on Keski-Suomen maakunta. Jäsenyhdistyksemme ovat pääasiallisesti keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja. Tavoitteenamme on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. KesLin perustehtävä on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan ja urheilun avulla.

KesLi tuo KEHO-verkostoon asiantuntemusta keskisuomalaisista urheiluseuroista ja niiden kehittämisestä sekä maakunnallisesta liikunnan ja urheilun strategiatyöstä. KesLi tekee työtä myös Keski-Suomen kuntien, koulujen ja varhaiskasvatusyksiköiden tukena liikuntatoiminnan kehittämiseksi.

KEHO-verkostosta tavoittelemme uusia kumppanuuksia kehittämishankkeissa ja maakunnan liikuntatoiminnan kehittämistyössä sekä tukea entistä vaikuttavamman viestinnän toteuttamiseksi.

Yhdyshenkilö:
Petri Lehtoranta
aluejohtaja
petri.lehtoranta@kesli.fi

www.kesli.fi

Metsähallitus toteuttaa KEHO-verkostossa strategista ”Hyvinvoiva luonto, hyvinvoiva ihminen” -terveyden edistämisen ohjelmaansa, joka ulottuu vuoteen 2025 saakka.  Metsähallituksen Luontopalvelut-vastuualue hoitaa lähes koko maamme luonnonsuojelualueita kuten kaikkia kansallispuistoja. Kansallispuistoissa vierailee vuosittain yli 3 miljoonaa kävijää. Luontopalveluilla on monipuolinen ja vankka osaaminen luonnonsuojelualueiden hoitamisesta sekä luonnossa liikkumisen ja hyvinvoinnin palvelujen tarjoamisesta valtakunnallisella tasolla.

Metsähallituksen tavoitteena on parantaa viherjatkumoa ja rakentaa palvelupolku Jyväskylän seudun lähiluonnosta kansallispuistoihin (Etelä-Konnevesi, Isojärvi, Leivonmäki, Pyhä-Häkki, Salamajärvi). Saavutettavuuden parantamisen, luontokohteiden palvelujen laadun ja turvallisuuden kehittämisen, ja yhteistyössä tehtävän viestinnän avulla kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden virkistys- ja luontomatkailukäyttöä on tavoite lisätä ja monipuolistaa. Tavoitteena on myös edistää kansanterveyttä saamalla ihmiset, joilla ei ole ollut liikunnallista elämäntapaa ja/tai jotka ovat vieraantuneet luonnosta, hyödyntämään Keski-Suomen luontokohteita. KEHO-verkostossa mukanaolo toimii pilottina valtakunnallisella tasolla.

Yhdyshenkilö:
Tuula Peltonen
puistonjohtaja
tuula.peltonen@metsa.fi

www.metsa.fi

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koske on sosiaalialan osaamista vahvistava ja kehittävä maakunnallinen organisaatio ja verkosto. Kosken tehtävänä ovat sosiaalialalla tarvittavan asiantuntemuksen ja erityispalvelujen kehittäminen sekä yhteydenpito tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön välillä. Uusimpana vastuualueena on kehittää ns. vaativan erityistason osaamista OT-keskuksissa.

Koske tuo KEHO-verkostoon sosiaalialan ja sosiaalisen hyvinvoinnin asiantuntemusta sekä sosiaalialan maakunnallisia ja valtakunnallisia verkostoja – tunnemme Keski-Suomen kunnat ja sosiaalialan toimijat hyvin. Koske tuottaa tietoa Keski-Suomen sosiaalipalvelujen tilasta ja asiakaskokemuksista sekä edistää/tukee kuntien ja järjestöjen hyvinvointitiedontuotantoa sosiaalisen raportoinnin keinoin mm. rakenteellisen sosiaalityön edistämiseksi.

Tuotamme asiantuntijapalveluna sosiaaliasiamiestoimintaa, konsultoivaa lastensuojelun erityissosiaalityöntekijän ja varhaiserityisopettajan palveluja sekä lastensuojelun moniammatillista asiantuntijatyöryhmän toimintaa. Vuonna 2019 kehittämishankkeitamme ovat aikuissosiaalityöhön keskittyvä valtakunnallinen PROSOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa, palveluohjauksen laatua ja uusia muotoja maakuntaan tuottava PAKU – Palvelupolut kuntoon, sosiaalihuollon tiedonhallintaa valtakunnallisesti vahvistava Kansa-koulu II – Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla sekä yksinäisyyden vähentämiseen ja osallisuuden edistämiseen tähtäävä Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen kuntien ja järjestöjen hyvinvointiyhteistyöhanke.

Koske tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavaa toimintaa hyvinvointiosaamisen kentällä. KEHOn tavoitteet tukevat Kosken perustehtävää. KEHO-toiminnassa päätavoitteemme on, että verkostoyhteistyö KeHOssa auttaa ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä ongelmia eri ympäristöissä. Monitieteisenä ja -toimijaisena verkostona KEHO voi toimia myös ilkeiden sosiaalisten ongelmien ratkaisualustana heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten tilanteen parantamiseksi.

Tavoittelemme KEHO-verkostosta myös osaamisen soveltamista ja kokeiluja uusissa ympäristöissä, entistä laajempia ja vaikuttavampia yhteistyöhankkeita, yhteistyöstä syntyviä innovaatioita sekä ratkaisuja glokaaleihin hyvinvointihaasteisiin.

Yhdyshenkilö:
Marja Heikkilä
johtaja
marja.heikkila@koske.fi

www.koskeverkko.fi

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU edistää suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua eettisesti vastuullisella ja korkeatasoisella soveltavalla tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminnalla.

KIHU vastaa suomalaisen huippu-urheilun T&K-toiminnasta ja osallistuvan asiantuntijuuden kehittämisestä ja toteutuksesta urheilijan polulla kokonaisvaltaisesti eri tieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijoiden avulla. Toiminnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille toimijoille koko urheilijan polulla, minkä tuomme KEHOn verkoston käyttöön. Urheilijan polun eri vaiheiden laatu- ja menestystekijöihin pohjautuvalla asiantuntija- ja T&K-toiminnalla mahdollistetaan lapsen ja nuoren kasvaminen ja kehittyminen menestyväksi huippu-urheilijaksi.

Huomattavimmat valtakunnalliset vuoden 2019 hankkeet liittyvät pääsääntöisesti Suomen Olympiakomitean kanssa tehtäviin yhteistyöprojekteihin, joita ovat Huippu-urheilijoiden osallistuva asiantuntijuus, Yläkoulukokeilu, Urheiluakatemiaohjelman seuranta sekä lajien kehittämis- ja tukiprosessit. Lisäksi toteutamme Training Room -hanketta, jonka tarkoituksena on kehittää urheilijoiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta.

Yhdyshenkilö:
Aki Salo
johtaja
aki.salo@kihu.fi

www.kihu.fi

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry (KYT) on vuonna 2001 perustettu maakunnallinen yhdistys, joka toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä. KYT ry ylläpitää Jyväskylässä avoimia kohtaamispaikkoja Kansalaistoiminnankeskus Mataraa ja Sepänkeskusta sekä tuottaa neuvontaa ja asiantuntijapalveluita järjestötoimijoille. KYT koordinoi ja hallinnoi kehittämistoimintaa sekä toimii välittäjä-organisaationa kolmannen sektorin hankekokonaisuuksille. KYT ry:n toiminnan merkittävimpiä rahoittajia ovat STEA, Jyväskylän kaupunki ja Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

KYT ry tuo Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän toimintoihin kansalaistoiminnan ja kansalaisten näkökulmaa sekä liittää erilaisia järjestöjä ja kolmannen sektorin toimijoita osallisiksi KeHOn projekteihin. KYTin edustamia teemoja voivat olla mm. vapaaehtoistyö, kokemusasiantuntijuus, monikulttuurisuus, vapaan kansalaistoiminnan merkitys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tai järjestölähtöinen palvelutuotanto.

Osana KEHO-verkostoa KYT ry saa maakunnallista ja valtakunnallista näkyvyyttä omalle toiminnalleen ja keskisuomalaiselle järjestötyön osaamiselle ja merkitykselle.

KYTin perustehtävä saa laajemman vaikutusalustan osana KEHO-verkostoa ja yhteistyötä. KYT ry:n sääntöjen mukainen tarkoitus on syrjäytymisen ehkäiseminen sekä heikommassa sosiaalisessa asemassa olevien kansalaisten olosuhteinen parantaminen. KYTin visio siitä, että jokaisella on mahdollisuus kuulua itselleen merkitykselliseen yhteisöön ja osallistua mielekkääseen tekemiseen vahvistuu KEHO-verkoston yhteisissä hankkeissa.

Yhdyshenkilö:

Tiina Sivonen
Toiminnanjohtaja / Toimitusjohtaja
040 036 5760

www.kyt.fi

Keski-Suomen Yrittäjät nostaa esiin hyvinvointialan kärkiyritysten osaamista ja palveluita sekä edistää yritysyhteistyömahdollisuuksia KEHOssa. Lisäksi Keski-Suomen Yrittäjät panostaa toiminnassaan yrittäjien hyvinvoinnin edistämiseen sekä valmennuksin että tiedonvälityksen kautta. Keski-Suomen Yrittäjät myös kerää dataa yrittäjien hyvinvoinnin tilasta ja toimii yrittäjien hyvinvointitiedon välittäjänä vaikuttavampien palveluiden kehittämiseksi.

Keski-Suomen Yrittäjät tavoittelee KEHOn verkostoyhteistyöstä kokonaisvaltaista osaamista, jolla pystytään ratkaisemaan hyvinvointiin liittyviä merkittäviä haasteita. Keski-Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että haasteiden ratkaisu edistää yrittäjyyttä ja mahdollistaa yritysvetoisia hankkeita sekä edistää uusia yhteistyömalleja yritysten ja muiden toimijoiden välillä.

Yhdyshenkilö:
Sanna-Mari Hynninen
toimitusjohtaja
sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi

www.yrittajat.fi/keski-suomen-yrittajat

GeroCenter on ikääntyvän väestön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen keskittyvä tutkimus- ja kehittämiskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa näyttöön ja uusiin kuntoutusnäkemyksiin perustuvia toimintamalleja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisyyn, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön.

Yhdyshenkilö:
Riku Nikander
Gerontologian professori, vs. johtaja
riku.nikander@gerocenter.fi

www.gerocenter.fi

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (POKE) tarjoaa ammatillista tutkintokoulutusta ja täydennyskoulutusta. Toiminnassamme painottuu seudullisuus: ”Ammattitaidolla hyvinvointia seudun parhaaksi.” Toimintaa ohjaavat arvoina yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä uudistuminen ja kehittyminen. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistolla on toimipaikkoja Äänekoskella, Saarijärvellä, Viitasaarella ja Laukaassa.

POKEn näkökulma KEHO-verkostossa on sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ja nykyisten työntekijöiden osaamisen kehittäminen (perus- ja ammattitutkinnot), lisäksi mahdollistamme työelämälähtöisiä lisä- ja täydennyskoulutuksia.

KEHO verkoston kautta toivomme uusia maakunnallisia yhteistyömuotoja koulutuksen eri toimijoiden kanssa, joiden kautta voimme kehittää omalta osaltamme Pohjoisen Keski-Suomen ammatillista osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.

Yhdyshenkilö:
Riitta Salmijärvi-Korhonen
koulutusjohtaja
riitta.salmijarvi-korhonen@poke.fi

www.poke.fi

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista ja tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Monialaisena yliopistona koulutamme osaajia yhteiskunnan eri sektoreille. Haemme ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin monitieteisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Yhteistyökumppaniemme kanssa tuotamme uutta tietoa, osaamista ja innovaatioita. Tavoitteenamme on Suomen paras yliopistollinen oppimisympäristö vuoteen 2020 mennessä.

Itä-Suomen yliopistossa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti korkeatasoista ja vaikuttavaa. Painotamme tieteidenvälisyyttä. Olemme tunnistaneet neljä globaalia haastetta, joihin haemme ratkaisuja tieteidenvälisen tutkimuksen ja koulutuksen avulla. Tutkimushaasteina ovat Ikääntyminen, elintavat ja terveys, Oppiminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa, Kulttuurien kohtaaminen, liikkuvuus ja rajat sekä Ympäristön muutos ja luonnonvarojen riittävyys.

www.uef.fi